انجمن اینونتور

انجام دوره های آموزش مقدماتی و متوسط نرم افزار فنی مهندسی Autodesk AutoCAD  در محل کار ، شرکت و یا منزل در تهران و یا شهرستان قابل انجام است. لطفا جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید.

سیلابس دوره ها به زودی منتشر می شود.