انجمن اینونتور

تمرین مدل سازی ۱  / ویژه دوره آموزشیلطفا کلیک کنید.

تمرین مدل سازی ۲ / عمومی / برای دانلود کلیک کنید.

تمرین مدل سازی ۳ / عمومی / برای دانلود کلیک کنید.

تمرین مونتاژ و مدلسازی (پروژه دوره مقدماتی)/ برای دانلود کلیک کنید.(رمز فایل www.irinventor.ir).

تمرین مونتاژ شماره ۲ (مدل سازی ومونتاژ و اجرای Drive)/ برای دانلود کلیک کنید.Vise Assembly

تمرین مونتاژ شماره ۳  (اجرای قابلیت تماس ) / برای دانلود کلیک کنید.Ratchet Mechanism 

تمرین مونتاژ شماره ۴ (طراحی مکانیزم سریع وبررسی عملکرد آن) / برای دانلود کلیک کنید. Quick Return Mechanism

تمرین مونتاژ شماره ۵(مدل سازی واجرای قیود مونتاژ) / برای دانلود کلیک کنید. Leveling Assembly